BEZVÍČEK A SVÍČKY 2019


Pravidla

Všeobecné

Hry Bezvíček a Svíčky 2019 mají společná pravidla. Jejich dodatečné změny jsou možné, vynutí-li si to okolnosti.

Pořadatelé jsou jediní, kdo má právo pravidla vytvářet a vykládat a každé jejich porušení mohou penalizovat dle vlastního uvážení.

Výsledkem hry Bezvíček 2019 jsou pomocné body, které jsou ve hře Svíčky 2019 zužitkova­telné.

Registrace

Registrace začíná 1.6.2019 a do her se přihlašují družstva o počtu 2–5 členů. Registrace je platná pro hry Bezvíček i Svíčky současně. Registrací sděluje družstvo souhlas s úplnými pravidly her a zavazuje se je dodržovat.

Vstupenky

Držení pomyslné vstupenky je podmínkou účasti ve hře Svíčky 2019.

Vstupenky se získávají dle pořadí registrace družstva. Celkový počet vstupenek je 60.

Startovné

Startovné na hru Svíčky 2019 je stanoveno výší 480 Kč a je doporučeno jej uhradit do 14 dní od registrace na účet 241117672 / 0300.

Nezaplacení startovného ve lhůtě 14 dní povede k převedení vstupenky na náhradníky, pokud bude více zaregistrovaných družstev než 60.

Bezvíček 2019

Družstva řešící Bezvíček spolu nesmí žádným způsobem spolupracovat.

Hra probíhá souběžně se hrou Svíčky 2019 ve dnech 24.-25.8.2018. Obsahuje přiměřené množství úloh, za jejichž správné odpovědi lze teoreticky získat přiměřený počet pomocných bodů. Podrobné ohodnocení bude zveřejněno s jejich zadáním.

Úlohy Bezvíčku budou zadány částečně na startu Svíček a částečně na Turniketu.

Do řešení úloh Bezvíčku nelze žádným způsobem zapojovat žádné neregistrované či v místě nepřítomné osoby ani komunikační a výpočetní techniku.

Svíčky 2019

Hra probíhá v Náchodě a okolí po dobu 23,5 hodin od zahájení. Čas se bude měřit od skutečného zahájení hry.

Start bude 24.8.2019 cca. ve 13:20 h v areálu střediska volného času Déčko v Bartoňově vile v Náchodě na Zámecké ulici. Přesný čas se bude odvíjet od skutečného příjezdu osobního vlaku č. 5128 z Rychnova nad Kněžnou a Týniště nad Orlicí (pro Brňáky, kteří nechtějí být ušlapáni) a náhradního výlukového autobusu č. 400925 z Hradce Králové (pro ostatní).

Hra obsahuje blíže neurčený počet stanovišť, obvykle s šifrovanými zprávami, které odkazují obvykle na následující stanoviště. Zprávy jsou obvykle označeny logem hry a jménem. Správné pořadí šifer tvoří řetězec jmen, navazujících na sebe prvními a posledními písmeny na bázi slovní kopané.

Hra obsahuje dvě části s odlišnými prvky, Rozjezd a Finále, které jsou odděleny stanovištěm Turniket.

Rozjezd Svíček

Tato část hry obsahuje přibližně první dvě třetiny hry. K šifrám zde umístěným je možné čerpat na telefonické vyžádání nápovědy za 4 pomocné body. O nápovědu je třeba žádat vždy jménem posledního navštíveného stanoviště.

Telefonní číslo pro čerpání nápověd i jinou komunikaci s pořadateli je 604784368. Druž­stvo, které si žádá o nápovědu z nenahlášeného telefonu, se k jejímu čerpání musí ohlásit přiděleným heslem.

Obsahem nápovědy může být cokoli, může být i více nápověd k témuž zadání. V takovém případě mají standardní pořadí, v němž jsou poskytovány.

Konečnou podobou nápovědy je přeskočení konkrétního zadání. Rozjezdem Svíček tak lze postupovat i zcela bez řešení šifer.

Pomocné body je možné čerpat do záporného stavu.

Turniket

Jedná se o stanoviště na přelomu Rozjezdu a Finále.

Na Turniketu družstvo obdrží Balíček finalisty, bez něhož se Finále nedá ani nesmí absolvovat.

Postup do Finále a získání Balíčku finalisty jsou podmíněny určeným limitem pomocných bodů. Doplnění pomocných bodů je možné prostřednictvím Bezvíčku. Bezvíček i platnost pomocných bodů vstupem do Finále končí. Další možnost doplnění pomocných bodů je čekáním na Turniketu.

Určený limit pomocných bodů je roven čtyřnásobku počtu nápověd, které čerpalo to družstvo, které jich jednak čerpalo nejméně a jednak ještě nepostoupilo do Finále.

Tento limit bude zveřejněn na Turniketu a dříve ne.

Čekáním družstva na Turniketu se dobíjejí pomocné body rychlostí 1 pomocný bod za 30 minut. Vstup na Turniket začíná příchodem prvního hráče z družstva.

Nepovinný návod k použití

Finále Svíček

Tato část hry obsahuje zhruba poslední třetinu hry. Pomocné body zde již neplatí a k šifrám není možné získat nápovědy ani záchrany. Úspěšné absolvování hry Svíčky 2019 je podmíněno projitím celého Finále.

Cíl Svíček

Cíl se nachází rovněž v Bartoňově vile. Dosažení cíle je platné, pokud členové družstva oznámí závěrečné heslo.

Jediným kritériem pro závěrečné pořadí je čas.

Svíčky-nepovolené postupy

Je zakázáno brát si více než jednu celistvou porci zadání šifer označenou jedním logem. Pokud je na stanovišti porce poslední, je povinností hráče si zadání opsat a kontaktovat pořadatele.

Je zakázáno vyzvedávat zadání, které není podle řetězce jmen návazné na již navštívené.

Je zakázáno ničení stanovišť.

Je zakázáno vyzvednout zadání na stanovišti, k jehož nalezení nebyla použita jiná šifra ani nápověda. Důvodný předpoklad o délce tajenky šifry se v tomto smyslu výslovně považuje za její nepoužití a samo o sobě neopravňuje k hledání stanovišť na místech s názvem o stejné délce.

Je zakázáno sdělovat jiným družstvům nápovědy, řešení šifer, či jiná družstva o totéž žádat.

Je zakázáno vyhledávat informace o postupech ostatních družstev a polohách následujících stanovišť a těmito informacemi se řídit při postupu vlastním.

Je zakázán jakýkoli jiný způsob dopravy než veřejná linková přeprava, jakákoli plavba a pěší přesun.

Přítel na telefonu nesmí družstvu poskytovat nic než obecné informace. Nesmí odhalovat princip šifry ani aplikovat odhalený princip na zadání.

Na hru tentokrát nesmí zvířata. Děti mladší 15 let pouze po předchozí konzultaci.

Zakázané pomůcky

Jakékoli zařízení, detekující svou polohu s přesností vyšší než název nejbližšího vysílače telefonního signálu.

Pomůckou se rozumí jakákoli věc, která družstvu pomáhá. Věc, která družstvu pomáhat může, ale nepomáhá, pomůckou není.

Věc, kterou družstvo obdrží od pořadatelů, není pomůckou ve smyslu tohoto pravidla.

Doporučené pomůcky

Kalendář se svátky.